Disclaimer

Disclaimer

Gebruik van de website van Pasteuning Wijn & Catering B.V. is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze website betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de sites wordt door Pasteuning Wijn & Catering B.V. uitdrukkelijk afgewezen. 

- Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

- Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend, gegeven terzake van juistheid of volledigheid van de informatie welke op de sites wordt gepubliceerd of waartoe via de sites toegang toe wordt geboden. Pasteuning Wijn & Catering B.V., alsmede de directie en medewerkers van Pasteuning Wijn & Catering B.V. aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en of aanbevelingen die op de sites wordt gepubliceerd of waartoe via de sites toegang toe wordt geboden. 

- Deze informatie en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. 

- Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, wijnflesafbeeldingen, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie bij Pasteuning Wijn & Catering B.V. en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site. 

- De inhoud van de site mag enkel worden gebruikt voor niet-commerciële en/of privé-doeleinden. 

- Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Pasteuning Wijn & Catering B.V.. 

- Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van een der instellingen zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruiker van de sites. Pasteuning Wijn & Catering B.V. geven geen enkele garantie noch aanvaarden zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot van de inhoud van dergelijke sites. 

- Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, van welke aard ook, die verband houden met deze voorwaarden zullen aanhangig worden gemaakt voor de hiertoe bevoegde Nederlandse rechter.

- Alle teksten over de landen en de druivenrassen zijn afkomstig van wijn.nl .